Δελτίο Τύπου Γιάννη Λαγού για τη δικαστική μάχη!

0
0
0
s2smodern

Ο Ευρωβουλευτής κ. Λαγός εξέδωσε την 13ην Ιανουαρίου 20121 το ακόλουθον δελτίον τύπου.

          . Το γεγονός ότι κατεδικάσθην από πρωτόδικον δικαστήριον δεν σημαίνει ότι η απόφασις είναι τελειωτική, διότι εφεσιβλήθη και θα κριθή δευτεροβαθμίως.

          . Επίσης η αίτησις άρσεως της ασυλίας μου, που εζητήθη με απόσπασμα της καταδικαστικής αποφάσεως νομικώς είναι αδύνατον να προχωρήση, διότι απαιτείται αμετάκλητος απόφασις.

          Δικαστικώς ανεγνωρίσθη, ότι προσεβλήθη το τεκμήριο αθωότητός μου και το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού μου παρεβιάσθη που στοιχειοθετούν μη δικαίαν δίκην.

          . Η Σακελλαροπούλου η οποία εδήλωσε μετά την απόφασιν, ότι η «δημοκρατία ενίκησε» θα λόγοδοτήση την 20ην Μαΐου 2021, διότι δεν εγένετο δίκη πολιτευμάτων, αλλά δίκη αξιοποίνων πράξεων.

          . Η Ένωσις Δικαστών και Εισαγγελέων εξέδωσε ανακοίνωσιν επαινούσα τους δικαστάς που με εδίκασαν και επολιτικοποίησε ποινικήν υπόθεσιν πράξις που απαγορεύεται.

          . Με τας αναρτήσεις πινακίδων με αναγραφάς «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΩΟΙ» εντός της βουλής εγένετο επέμβασις στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και παράβασις της αρχής διακρίσεως των εξουσιών.

          . Ο ετερόκλητος όχλος των οπαδών κομμάτων έξωθεν του δικαστηρίου απετέλεσε ανεπίτρεπτον επηρεασμόν των δικαστών.

          . Κατά της ΕΣΔΑ ο κατηγορούμενος κρίνεται ένοχος με αμετάκλητον απόφασιν, που δεν συμβαίνει εις εμέ ώστε όσοι με θεωρούν ένοχον παραβιάζουν την ΕΣΔΑ.

          . Η ατομική προσφυγήν μου στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο απεσιωπήθη από τα ΜΜΕ.

          . Η Σακελλαροπούλου δεν απαντά εις δύο εξώδικά μου παραβιάζουσα  το Σύνταγμα και περιφρονεί εμέ εκλεγμένο από τον λαό με 131.000 ψήφους Ελλήνων ενώ εκείνη διωρίσθη στο αξίωμά της από κομματική επιλογή.

          . Όλαι αι εναντίον μου δηλώσεις, ανακοινώσεις, συγκεντρώσεις, ψηφίσματα κ.τ.λ. εγένετο πριν καταδικασθώ και τούτο κατά την ΕΣΔΑ απαγορεύεται.

          . Εδικάσθην από ένα Τριμελές Εφετείο ως διευθύνων εγκληματικήν οργάνωσιν με αντίθετον πρότασιν της Εισαγγελέως της έδρας.

          . Παρεπέμφθην να δικασθώ δια την διεύθυνσιν εγκληματικής οργανώσεως παρά την αντίθεσιν ενός Εφέτου από το Τριμελές Δικαστικόν Συμβούλιον.

          . Τα ΜΜΕ δεν είναι μόνον εναντίον μου, αλλά απαραδέκτως αποσιωπούν τους ισχυρισμούς μου και μονολογούν, που σημαίνει, ότι δεν έχομεν δημοκρατίαν, αλλά δειμοκρατίαν (δείμος=τρόμος) στην οποίαν δεν πρόκειται να υποκύψω.

          Αι δηλώσεις των κομμάτων, της Ενώσεως Δικαστών – Εισαγγελέων, της Σακελλαροπούλου και άλλων, ότι με την καταδίκην μου ενίκησε η δημοκρατία αποδεικνύουν, ότι εγένετο πολιτική δίκη και κατεδικάσθην δια πολιτικούς λόγους. Ως εκ τούτου οι κρατούμενοι συγκατηγορούμενοί μου είναι πολιτικοί κρατούμενοι, με όλας τας συνεπείας.

          Καλώ τας  τηλεοράσεις και τας εφημερίδας εις δημοσίον διάλογον παρουσία αντιδίκων δικηγόρων, ώστε να παύση ο μονόλογος εναντίον μου. Γνωρίζω, ότι ματαιοπονώ, διότι τα ΜΜΕ με εντολή αρνούνται τον διάλογον, αλλά το προτείνω, διότι η πρότασις αυτή θα μου χρειασθή όταν δικάζονται οι συκοφάνται και υβρισταί μου.