Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΕΝΙΚΗΣΕ, ΕΝΙΚΗΘΗ

0
0
0
s2smodern

ΑΦΟΡΜΗ Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»

 

Του Αιδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Κ. Διώτη

Θεολόγου - Δημοσιογράφου - Συγγραφέως – Εκδότου

Δύο μέτρα και δύο σταθμά

Μετά την καταδίκην της «Χρυσής Αυγής», μεταξύ και άλλων κραυγών, ηκούσαμε και τούτο: «Η Δημοκρατία ενίκησε»«Η Δημοκρατία ενίκησε»!!  «Άνεμος Δημοκρατίας πνέει εις την Ελλάδα» με την καταδίκην της «Χρυσής Αυγής»!!!  Η δε μάνα του δολοφονηθέντος Παύλου Φύσσα έγινε παγκόσμιον σύμβολον δημοκρατικότητος. Μάλιστα, υπήρξε και πρόσωπον εκ του πολιτικού χώρου να προτείνη η μάνα αυτή να γίνη και Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ερωτάται· η χαροκαμένη Μάνα Κατσίφα, ο οποίος εδολοφονήθη από πυρά αλλοφύλων εις την Βόρειον Ήπειρον και τον οποίον έθαψεν η μάνα του τυλιγμένον με την Ελληνικήν Σημαίαν, η μάνα αυτή δεν έχει αβάστακτον πόνον και θλίψιν μεγάλην;  Διατί ετέθη εις την αφάνειαν;  Επίσης, εδολοφονήθησαν (προ δύο ή τριών ετών) αγρίως και απροκλήτως υπό αναρχικών 2 νέοι της «Χρυσής Αυγής». Εκάστη μάνα των νέων αυτών δεν είναι θρηνούσα και απαρηγόρητος;  Διατί δεν προβάλλεται, όπως η μάνα του Φύσσα;  Δύο μέτρα και δύο σταθμά;  Αυτό είναι νίκη της δημοκρατίας; 

Αλλοφροσύνη και παραφροσύνη!  Αυτός ο πανηγυρισμός πολλών χιλιάδων είναι αλλόκοτος και εξωπραγματικός. Αυτή η καταδίκη της «Χρυσής Αυγής» δεν έχει τελειώσει. Δεν είναι τελεσίδικος. Υπάρχουν ακόμη τρία (3) πολύ σοβαρά εξελικτικά δικαστικά στάδια: Εφετείον, Άρειος Πάγος και Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Τα στάδια αυτά θα εξαντληθούν μετά παρέλευσιν ετών τινων.

Δι’ αυτό δεν σχολιάζω το όλον φάσμα αυτής της δίκης. Δια τον δολοφόνον η ισόβιος κάθειρξις είναι αυτονόητος. Περιορίζομαι, αποκλειστικώς και μόνον, εις μίαν ακόμη περίπτωσιν με έν συγκεκριμένον δεδομένον. Ο Πρόεδρος της «Χρυσής Αυγής» κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος εδήλωσεν ότι αναλαμβάνει την πολιτικήν ευθύνην της δολοφονίας του Φύσσα. Κατ’ αυτόν τον τρόπον, ωμολόγησεν εις την πραγματικότητα ότι υπήρξεν ηθικός αυτουργός αυτής της δολοφονίας και συνεπώς δικαίως κατεδικάσθη.

Δικτατορικός και φασιστικός ογκόλιθος κατά της Ελλάδος

Και τώρα έλθωμεν, αγαπητοί και φίλοι αναγνώσται, εις την μεγάλην, ουρανομήκη και αναταρακτικήν των συνειδήσεων όλων των σκεπτομένων Ελλήνων επιβαλλομένην σύγκρισιν. Η υπόθεσις της «Χρυσής Αυγής» είναι έν μικρόν βότσαλον έναντι του άκρως εχθρικού κατά της Ελλάδος δικτατορικού και φασιστικού ογκολίθου του «Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος» («Κ.Κ.Ε.»). Δεν υποβιβάζω την δολοφονίαν του Παύλου Φύσσα. Η ζωή και ενός μόνον οιουδήποτε ανθρώπου είναι ιερά και ανεκτίμητος. Όμως, το Κ.Κ.Ε. εβασάνισε και εθανάτωσε χιλιάδας Ελλήνων με τας πολλαπλάς επιθέσεις του κατά του εθνικού Ελληνικού Στρατού και του αμάχου πληθυσμού χωρίς να δικασθή ποτέ. Αναφέρομαι εις ελάχιστα μόνον φρικώδη και απάνθρωπα περιστατικά:

Δεν είναι δυνατόν να λησμονηθή ποτέ το ανατριχιαστικόν, φρικιαστικόν και απάνθρωπον παιδομάζωμα του Κ.Κ.Ε. είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) μικρών παιδιών της Ελλάδος μέσα από την αγκαλιά της μάνας των. Αυτό είναι νίκη της Δημοκρατίας; Πολλά από αυτά τα παιδιά (ίσως και χιλιάδες) απέθανον, βασανισθέντα από τας κακουχίας, πριν φθάσουν εις τα στρατόπεδα προπαγάνδας και πλύσεως εγκεφάλου.

Εις την πηγάδα του Μελιγαλά, μεταξύ πολλών άλλων αμάχων Ελλήνων, ερρίφθησαν από το Κ.Κ.Ε. και δεκάδες παιδιών ηλικίας 10-17 ετών. Και αυτό είναι νίκη της Δημοκρατίας;

Εις την Καισαριανήν το Κ.Κ.Ε. εξόντωσε 1500 περίπου Έλληνας. Είναι και αυτό νίκη της Δημοκρατίας;

Εις τον Φενεόν Κορινθίας, μεταξύ και πολλών άλλων, εσφαγιάσθησαν με ευθύνην του Κ.Κ.Ε. όλοι οι Μοναχοί της εκεί Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου. Είναι και αυτό νίκη της Δημοκρατίας με την δράσιν του εν Ελλάδι Κομμουνιστικού Κόμματος;

Την 13-5-1947 εις την Ορεινήν Ναυπακτίαν απηγχονίσθη, μετά από φρικτά βασανιστήρια, ο εξαίρετος και δραστήριος Ιερεύς Αθανάσιος Πιάς. Και αυτό νίκη της Δημοκρατίας και επαινετόν κατόρθωμα του Κ.Κ.Ε.;

Επίσης, εις την Θεσσαλίαν εθανατώθη πάλιν με απαγχονισμόν και βασανιστήρια και άλλος κληρικός, ο παπα-Σκρέκας. Και αυτό νίκη της Δημοκρατίας και δόξα του ΚΚΕ είναι; Είναι πολλά τα τοιαύτα περιστατικά κατά Κληρικών και απλών ανθρώπων.

Τέλος, κατά τα γνωστά Δεκμεβριανά, το Κ.Κ.Ε. έκαμε γενικήν επίθεσιν δια να κυριεύση το Ελληνικόν Κράτος, ανεπιτυχώς, με απώλειαν εκατοντάδων στρατιωτών του Εθνικού Ελληνικού Στρατού.

Εάν το Κ.Κ.Ε. κατά την περίοδον 1946-1949 κατώρθωνε με τας πολλάς πολεμικάς επιδιώξεις του να καταλάβη την κρατικήν εξουσίαν, είχε πρόγραμμα να παραχωρήση την Θράκην εις την Βουλγαρίαν και την Μακεδονίαν εις την Γιουγκοσλαβίαν. Το δε υπόλοιπον της Ελλάδος θα μετετρέπετο εις δορυφόρον του Ανατολικού μπλοκ. Δηλαδή το Ελληνικόν Κράτος θα διελύετο εντελώς, όπως επεδίωκε το Κ.Κ.Ε.

Ασύδοτον και ενισχυμένον το Κ.Κ.Ε.

Αυτό λοιπόν το κομμουνιστικόν κόμμα, το οποίον ο Γεώργιος Παπανδρέου εχαρακτήρισεν (1010 εγκύκλιος Υπ. Παιδείας) ως «κόμμα του εγκλήματος και της προδοσίας», όχι μόνον δεν κατεδικάσθη αλλά και υπεστηρίχθη σκανδαλωδώς από το Ελληνικόν Κράτος, μετά την λεγομένην μεταπολίτευσιν. Ενομιμοποιήθη το Κ.Κ.Ε. άνευ δίκης και άνευ ετέρας διαδικασίας. Φρίκη!  Φρίκη! Προσοχή !  Προσοχή !  Η νομιμοποίησις αυτή εγένετο εντός των πλαισίων αποκαταστάσεως της Δημοκρατίας!!! Βάναυσος κακοποίησις και οικτρά προσβολή της Δημοκρατίας είναι ο άθεος Κομμουνισμός. Ομολογείται πανταχόθεν ότι η μεγαλυτέρα απάτη του 20ου αιώνος κατά της Δημοκρατίας υπήρξεν ο Κομμουνισμός. Εις την Ρωσίαν η κομμουνιστική δικτατορία επί 70 έτη εδημιούργησε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δούλους και διακοσίας χιλιάδας (200.000) αφεντικά. Όπου επεκράτησεν ο άθεος Κομμουνισμός η Δημοκρατία έσβησε και η θρησκευτική και πάσα άλλη ελευθερία εξηφανίσθησαν. Επεκράτησεν ολοκληρωτισμός, φασισμός και βάναυσος απανθρωπία. Οι κομμουνισταί μόλις κατέλαβον την Πολωνίαν διέπραξαν αμέσως το φρικιαστικόν έγκλημα της σφαγής είκοσι χιλιάδων (20.000) Αξιωματικών και διανοουμένων, άνευ ουδεμιάς δικαιολογίας. Τα καταγεγραμμένα θύματα βιαιοτήτων του μαρξιστικού Κομμουνισμού ανέρχονται παγκοσμίως εις εκατόν εκατομμύρια (100.000.000).

Η Ελλάς υποφέρει ακόμη από τον Κομμουνισμόν. Το Κ.Κ.Ε. ευρίσκεται εις την Βουλήν χωρίς, τουλάχιστον, να ζητήση ούτε μίαν φοράν συγγνώμην από τον ελληνικόν λαόν δια τας διακοσίας χιλιάδας (200.000) και πλέον ελληνικών θυμάτων του επαράτου Κομμουνισμού. Από το Κ.Κ.Ε. προέρχεται και ο κομμουνιστής, άθεος και αντίχριστος κ. Τσίπρας, ο οποίος κατώρθωσε να καταλάβη την θέσιν του Πρωθυπουργού δια να αποχριστιανίση την Ορθόδοξον Ελλάδα. Κομμουνίστρια είναι και η Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το 4% του Κ.Κ.Ε. δια να εκπροσωπή το 96% των Ελλήνων.

Κατόπινν όλων των προεκτεθέντων, καταντά απίστευτον το γεγονός ότι το ελεύθερον Ελληνικόν Κράτος ετίμησεν ιδιαζόντως τα δύο κορυφαία και προεξέχοντα αρχηγικά στελέχη του Κ.Κ.Ε.

Τον αμετανόητον Κομμουνιστήν του Κ.Κ.Ε., τον διατελέσαντα αρχισυντάκτην του «Ριζοσπάστη» και διευθυντήν της «Αυγής» και τον προτείναντα εις συνέντευξίν του εν Μόσχα (30-7-1963) την ίδρυσιν «αυτονόμου Κράτους της Μακεδονίας» Εμμανουήλ Γλέζον εκήδευσεν η παρούσα Κυβέρνησις δημοσία δαπάνη. Ο δε Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε δι’ αυτόν: «Το Έθνος χαμηλώνει τις σημαίες του δια να περάση ένας μεγάλος Έλληνας». Σημειωτέον ότι δεν υπάρχει ουδεμία πραγματική απόδειξις ότι ο Γλέζος κατέβασε από την Ακρόπολιν την Γερμανικήν Σημαίαν, ενώ υπάρχει πλήθος σοβαρών ενδείξεων ότι είναι μύθος. Ακόμη και εάν αυτό ήτο πραγματικότης δεν αμνηστεύονται τα τερατώδη εγκλήματα και φρικιαστικά κακουργήματα του Κ.Κ.Ε. κατά της Πατρίδας μας.

Ο δεύτερος τιμηθείς από προηγουμένην Κυβέρνησιν επίσης της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κορυφαίος ηγέτης του Κ.Κ.Ε. και σφαγεύς πολλών Ελλήνων Χαρίλαος Φλωράκης. Αυτός ο σφαγεύς, κατά την Κυβέρνησιν της Νέας Δημοκρατίας: «Προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος» και κατά την ημέραν της κηδείας του «να αναρτηθούν μεσίστιες οι σημαίες των Δημοσίων Καταστημάτων όλης της Χώρας».

Κύριε, ελέησον (τεσσαρακοντάκις) !!!  Τι συμβαίνει;  Εδραπεύτεσεν η σοβαρότης;  Αυτός ο εγκληματίας κατά της Ελλάδος προσέφερεν όλα τα ανωτέρω και έπρεπε να τιμηθή περίπου ως Αρχηγός Κράτους; Την κυβερνητικήν απόφασιν δια την δημοσία δαπάνη κηδείαν του προδότου και ανθέλληνος τούτου αρχικομμουνιστού υπογράφουν οι εξής Υπουργοί: Εσωτερικών Π. Παυλόπουλος, Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης, Εθνικής Αμύνης Βασ. Μιχαλολιάκος, Υγείας Ν. Κακλαμάνης και Δημοσίας Τάξεως Γ. Βουλγαράκης (ΦΕΚ 698Β΄/24-5-2005). Όλοι αυτοί υπέγραψαν ως υμνηταί του Φλωράκη, χωρίς να αναγνώσουν τι υπογράφουν;

Και άλλο παράδοξον. Την επί έτη συνεχή και εχθρικήν επίθεσιν του ξενοκινήτου Κ.Κ.Ε. κατά της Ελλάδος εβάπτισαν και παράγοντες της συντηρητικής παρατάξεως «εμφύλιον πόλεμον». Αυθαίρετον τούτο, εξωπραγματικόνν και ανιστόρητον. «Συμμοριτοπόλεμος» ήτο κατά κυριολεξίαν και ξενοκίνητος ανταρτοπόλεμος δια την υποδούλωσιν της Ελλάδος εις δικτατορικά και φασιστικά καθεστώτα.

Επισφραγίζω το παρόν άρθρον με τα εξής γραφέντα υπό του Επισμηναγού έ.α. κ. Γεωργίου Κασσαβέτη: «Η ψοφοδεής και κομπλεξική Δεξιά Παράταξις, από τη μεταπολίτευση, έχει αναγάγει το προδοτικό Κομμουνιστικό Κόμμα στην υπ’ αριθμόν ένα πατριωτική παράταξη της Χώρας και εχορήγησε συντάξεις σε χιλιάδες κομμουνιστοσυμμορίτες, που αιματοκύλισαν τη Χώρα κατά τη δεκαετία του 40».