ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

patriotikos.jpg
0
0
0
s2smodern

Όταν η Γιαννάκου έβαζε τα «θεμέλια» για το τζαμί στο Βοτανικό!

Εν συνεχεία του δημοσιεύματός σας διά την κ. Γιαννάκου – Κουτσίκου, σας παραθέτω την αιτιολογικήν έκθεσιν του Ν. 3512/2006 την οποίαν η ανωτέρω υπεστήριξεν εις την Ελληνικήν Βουλή «περί ιδρύσεως Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμίαν «Διαχειριστική Επιτροπή ισλαμικού τεμένους», αναφορικά με το επίδοξον τέμενος εις τον Βοτανικόν.

Μην εκπλαγείτε, δεν είναι κείμενον του Ερντογάν, αλλά της ανωτέρω κυρίας, δευτέρας εις το ψηφοδέλτιον Επικρατείας της Ν.Δ., θέσεως επιβραβευτικής διά το έργον της κατά την διάρκειαν της υπουργικής της θητείας ως Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογραφόμενον υπ’ αυτής και του κ. Αλογοσκούφη. Το κείμενον έχει ως εξής:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μέ τήν επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους»» Πρός τή Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι αιτίες για τη μετατροπή της Ελλάδας από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής εδράζονται αφ’ ενός μεν στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, αφ’ ετέρου δε στις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που επήλθαν στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου και του αραβικού κόσμου τα τελευταία έτη. Μεγάλο δε μέρος των μεταναστών προέρχονται από όλο το γεωγραφικό φάσμα του αραβικού κόσμου. Παρά την ουσιαστική συνεισφορά των μεταναστών στην εθνική οικονομία και τη συμβολή τους για τη δημιουργία μιας πολυθρησκευτικής, πολυφυλετικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πολλά από τα πρόσωπα αυτά παρέμεναν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, τροφοδοτώντας έτσι, ακούσια, τάσεις επιφυλακτικότητας εκ μέρους του ημεδαπού πληθυσμού. Αυτή η ιδιότυπη απομόνωσή τους δυσχέραινε αρκετά τήν διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. Μία από τις κύριες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής είναι και η θρησκευτική έκφραση μέσω της λατρευτικής ζωής της κάθε θρησκευτικής κοινότητας. Έτσι, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι αιτήσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων για άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας (καθολικών, προτεσταντών, μαρτύρων του Ιεχωβά κ.λπ.) έχουν ικανοποιηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, απουσίαζε ένας επίσημος χώρος λατρείας στον οποίο οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Αττικής μπορούν νά εκτελούν ακωλύτως τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όπως επιτάσσει το άρθρο 13 του Συντάγματος και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κύριες αιτίες για τη μή λειτουργία τεμένους στην Αττική έως σήμερα στάθηκαν από τη μία η απουσία ενιαίας έκφρασης του μουσουλμανικού στοιχείου και από την άλλη το ότι δεν είχε υποβληθεί έως σήμερα από τις ίδιες τις μουσουλμανικές κοινότητες επίσημο αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των σχετικών αδειών. Ο προταθείς κατά το παρελθόν χώρος ανέγερσης τεμένους στην Παιανία δεν ήταν ευκόλως προσβάσιμος. Κατόπιν αυτών, η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα τέμενος στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας έτσι τη χρόνια ανάγκη των μουσουλμάνων να έχουν έναν επίσημο, σύγχρονο και αξιοπρεπή χώρο λατρείας». Όπως καλά καταλαβαίνετε η εν λόγω υποψηφία επιβραβεύεται διά τις ανωτέρω απόψεις της και διά πολλές άλλες και τοποθετείται εις εκλόγιμη θέσιν προκειμένου να συνεχίση την αποδόμησιν της Ελλάδος, εκτελώντας τις εντολές της Παγκόσμιας Τάξεως Πραγμάτων. Υπ’ όψιν ότι εις την δημιουργίαν Τεμένους αυτοβούλως προέβη το Ελληνικόν Δημόσιον χωρίς σχετικήν αίτησιν κάποιου μουσουλμανικού φορέα. Ως και ότι εις την Αττικήν λειτουργούν 120 τζαμιά, τα οποία έχουν πλέον νόμιμον άδειαν και το παμμέγιστον τζαμί εις τον Ταύρον χωρητικότητος 2.000 ατόμων, ενώ το επίδοξον τζαμί έχει χωρητικότητα μόλις 300 -350 ατόμων. Η Νέα Τάξις Πραγμάτων - εις την οποίαν υπακούει τυφλά η εκάστοτε Κυβέρνησις - επέλεξεν όμως τον χώρον αυτόν διά να διασπάση την πολιτιστικήν μας συνέχειαν και συνοχήν, και ν’ αλλοιώση τον δημογραφικόν χάρτη της περιοχής διότι: Ο συγκεκριμένος χώρος είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου του μοναδικού εις την περιοχήν.

Εντός αυτού κείται από ετών ο Ιερός Ναός του Αγίου Χριστοφόρου και έκειτο μέχρι την 30/8/2018 ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος – Παναγίας Ελευθερώτριας κατεδαφισθείς ως γνωστόν από την Πολιτείαν (κ. Καλαντζής) με την προστασίαν της Εισαγγελίας Αθηνών (κ. Ζαγοραίος). Όμως με την ανωτέρω επιλογήν παραχωρείται δωρεάν εις την συγκεκριμένην ομάδα ανθρώπων και προς βλάβην των Ελλήνων, που δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβασιν εις αυτόν. Ο συγκεκριμένος χώρος είναι αρχαιολογικός χώρος κείμενος εις αρχαιολογικήν περιοχήν. Εντός αυτού υπόκειται τμήμα του Αρχαίου Δημοσίου Σήματος, ο Αρχαίος Ναός των τεσσάρων Θεών, η δε περιοχή βρίθει αρχαιολογικών ευρημάτων και Ορθοδόξων Χριστιανικών Ναών, περιβάλλεται δε από τις οδούς Αγίου Πολυκάρπου, Αγίου Γεωργίου, Αγίας Τριάδος, Αγίου Δημητρίου, Ορφέως, κ.αλ. Έναντι του χώρου αυτού επί της οδού Πολυκάρπου κείται από την 15/8/2015 ο καταυλισμός (hotspot) των μουσουλμάνων αριθμών αρχικώς 800 άτομα και ήδη σήμερον 2.500 άτομα. Δηλαδή μία πόλις μουσουλμάνων προ των πυλών των Αθηνών. Καταλύεται τοις πράγμασι από το ίδιον το Ελληνικόν Δημόσιον η Συνθήκη της Λωζάνης.

Η επιλογή από το Ελληνικόν Δημόσιον του χώρου και η δωρεάν του παραχώρησις εις την συγκεκριμένην ομάδα ανθρώπων είναι παράδοσις της Ελληνικής γης και εσχάτη προδοσία, εις την οποίαν συνέχονται όλοι οι κρατικοί φορείς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, δι’ ο και έχομεν πολλαπλώς προσφύγει εις την Ελληνικήν και Διεθνή Δικαιοσύνην. Εν συνεχεία λοιπόν του δημοσιεύματός σας και εις ενίσχυσιν αυτού κατανοούμεν τον συμβολισμόν της επιλογής της ανωτέρω κυρίας εις το ψηφοδέλτιον Επικρατείας της Ν.Δ. και κατ’ επέκτασιν του κ. Μητσοτάκη. Έλληνες και Ελληνίδες, Δεν πρέπει να καταθέσωμεν τα «όπλα μας» που είναι η πίστις μας εις τον Θεόν μας και η ελληνική συνείδησίς μας. Εμείς δε που έχομεν ταχθή εις τον Βοτανικόν, δίδομεν την υπόσχεσιν εις την Παναγιά μας ότι θα επανασυστήσωμεν τον Ιερόν Ναόν της.

Γένοιτο!

Αθήναι, 23/6/2019

Αικατερίνη Κ. Παντελίδου

Ετικέτες: Δικηγόρος Επιστολή Τέμενος Βοτανικός Παντελίδου Γιαννάκουe-genius.gr ...intelligent web software