Το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά

0
0
0
s2smodern

Διάγγελμα Πρωθυπουργού:

«Ἡ στιγμὴ ἐπέστη ποὺ θὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἑλλάδος, τὴν ἀκεραιότητα καὶ τὴν τιμὴν της. Μολονότι ἐτηρήσαμεν τὴν πλέον αὐστηράν οὐδετερότητα καὶ ἴσην πρὸς ὅλους, ἡ Ἰταλία μὴ ἀναγνωρίζουσα εἰς ἡμᾶς νὰ ζήσωμεν ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες, μοῦ ἐζήτησε σήμερον τὴν 3ην πρωινὴν ὥραν τὴν παράδοσιν τμημάτων τοῦ Ἐθνικοῦ ἐδάφους κατὰ τὴν ἴδίαν αὐτῆς βούλησιν καὶ ὅτι πρὸς κατάληψιν αὐτῶν ἡ κίνησις τῶν στρατευμάτων της θὰ ἤρχιζε τὴν 6ην πρωινὴν. Ἀπήντησα εἰς τὸν Ἰταλόν Πρεσβευτὴν ὅτι θεωρῶ καὶ τὸ αἴτημα αὐτό καθ’ ἐαυτό καὶ τὸν τρόπον μὲ τὸν ὁποῖον γίνεται τοῦτο ὡς κήρυξιν πολέμου τῆς Ἰταλίας κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ἕλληνες, τώρα θὰ ἀποδείξωμεν ἐάν πράγματι εἴμεθα ἄξιοι τῶν προγόνων μας καὶ τῆς ἐλευθερίας τὴν ὁποίαν μᾶς ἐξησφάλισαν οἱ προπάτορές μας. Ὅλον τὸ Ἔθνος θὰ ἐγερθῇ σύσσωμον. Ἀγωνισθῆτε διὰ τὴν Πατρίδα, τὰς γυναίκας, τὰ παιδιὰ μας καὶ τὰς ἱεράς μας παραδόσεις. Νὺν ὑπέρ πάντων ὁ ἀγών.”

Ἰωάννης Μεταξᾶς.

Μεταξάς, ΟΧΙ, Διάγγελμα, Έπος, 1940e-genius.gr ...intelligent web software