x 
Καλάθι - 0,00 €

Καλάθι

Το καλάθι σας είναι άδειο.

Ελεύθερη Ώρα

Το θεσμικό πρόπλασμα περιστολής της εθνικής μας κυριαρχίας

Η απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας και η ποδοπάτηση της εθνικής Συνταγματικής εννόμου τάξεως αποτελεί μία διαρκή πραγματικότητα δια την πατρίδα μας, η οποία επισφραγίστηκε ανεκκλήτως εκ της υπαγωγής μας στο επαχθές μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί ανυπερθέτως την μετάβαση της Ελλάδας, σε μία Νέα Τάξη πραγμάτων, πλήρους ταπείνωσης και καταρράκωσης της εθνικής μας αξιοπρέπειας.

Η απαρχή όμως παραβιάσεως του Συντάγματος εκκινείται από την είσοδο της χώρας μας εις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού οράματος προϋπέθετε θυσίες των ευρωπαϊκών χωρών, αρχής γενομένης από την περιστολή της εθνικής μας κυριαρχίας.

Προς τούτο θεσπίστηκε ειδική διάταξη στο Σύνταγμα με την  οποία ρυθμίζονταν Συνταγματικώς πλέον ζητήματα περιορισμού, μεταβίβασης και άσκησης από μη ελληνικά όργανα της εθνικής κυριαρχίας, ώστε κάθε μελλοντική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή να είναι καθόλα Συνταγματική.

Μία διάταξη δηλαδή η οποία διευκολύνει την μεταβίβαση της εθνικής μας κυριαρχίας προς τρίτους, με απλή πλειοψηφία της Βουλής ή έστω με μία ηυξημένη πλειοψηφία και δεν προσφεύγει τουλάχιστον σε δημοψήφισμα, εμφορείται από καταργητικό του Συντάγματος πνεύμα.

Εν συνεχεία παραθέτω αυτούσιο το άρθρο του Συντάγματος και την ερμηνευτική δήλωση η οποία το συνοδεύει :

  1. Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους, με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
  2. Για να εξυπηρετηθεί σπουδαίο εθνικό συμφέρον και να προαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπορεί να αναγνωρισθούν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών οργανισμών αρμοδιότητες που προβλέπονται από το Σύνταγμα. Για την ψήφιση νόμου που κυρώνει αυτή την συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των βουλευτών.
  3. Η Ελλάδα προβαίνει ελεύθερα με νόμο που ψηφίζεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών, σε περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσον αυτό υπαγορεύεται από σπουδαίο εθνικό συμφέρον, δεν θίγει τα δικαιώματα του ανθρώπου και τις βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος κα γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και της αμοιβαιότητας.

Ερμηνευτική δήλωση:

Το άρθρο  28 αποτελεί θεμέλιο για την συμμετοχή της χώρας στις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ως εκ τούτου λοιπόν ευχερώς κανείς διαπιστώνει στην ως άνω μνησθείσα διάταξη:

Α) την υπεροχή των κανόνων του Διεθνούς δικαίου και εν γένει, αλλά ειδικότερον αυτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας έναντι του εθνικού μας δικαίου.

Β) την ευθεία εκ του Συντάγματος αναγνώριση αρμοδιοτήτων σε όργανα διεθνών οργανισμών και

Γ) τους περιορισμούς ως προς την άσκηση της εθνικής μας κυριαρχίας.

Περαιτέρω η έννοια της εθνικής μας κυριαρχίας,  συνιστά αφ΄εαυτής μία αυτοδυνάμως επιβαλλόμενη, ενιαία, αδιαίρετο και αναπαλλοτρίωτη εξουσία η οποία καθίσταται αρρήκτως συνδεδεμένη με το κράτος. Το κράτος κατ’ ουσίαν δια του Συντάγματος και της θέσπισης των Νόμων περιφρουρεί την απόλυτη εθνική κυριαρχία, διασφαλίζοντας αφενός την εδαφική ακεραιότητα εκ της χώρας επί της οποίας κυριαρχεί απολύτως, θωρακίζοντας συγχρόνως το Πολίτευμα, καθώς και τα θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών, μελών μίας οργανωμένης κοινωνίας.

Το κράτος δηλαδή διατηρεί το «αυτεξούσιον», νομοθετώντας με βάση τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά των πολιτών του Κράτους, το οποίο διαμορφώθηκε στο διάβα των χρόνων έχοντας σφυρηλατήσει εκ της διαχρονίας του, μία ιδιαίτερη, ανεπανάληπτη και ανόμοια εθνική ταυτότητα, η οποία συνυπάρχει ως ετερότητα εν σχέσει με την διαφορετικότητα των λοιπών εθνών κρατών στα πλαίσια μίας υπερεθνικής αλληλοπεριχωρήσεως.

Νοείται δηλαδή ότι αν περισταλεί η εθνική κυριαρχία, καταλύεται η πηγάζουσα εξουσία του Λαού, η οποία συνιστά το θεμέλιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος κατά το άρθρο 1 παράγραφος 2 και 3 του Συντάγματος.

Το Σύνταγμα επομένως ρυθμίζει την εθνική μας κυριαρχία, δηλαδή την ύπαρξή της και την άσκησή της.

Η κυριαρχία απαιτείται όπως και προανέφερα, σιδηρά, ενιαία και αδιαίρετος, διότι αν γίνεται μνεία όπως εν προκειμένω στη παράγραφο 2 και 3 του άρθρου 28, περί μεταβιβάσεως εκ του Συντάγματος αρμοδιοτήτων, βάσει συμφωνίας, χάριν δήθεν εξυπηρετήσεως σπουδαίου εθνικού συμφέροντος, σε όργανα διεθνών οργανισμών, είναι πρόδηλο ότι το Σύνταγμα βαίνει προς την αυτοκατάργησή του, διότι η άσκηση της εθνικής κυριαρχίας ασκείται από αλλότρια όργανα, αφιστάμενη πλήρως από τον φορέα της ο οποίος είναι το Ελλαδικό Κράτος.

Κατά τούτο δηλαδή στην ως άνω διάταξη ρυθμίζεται η αυτοκατάργηση του Συντάγματος και η μερική απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας δια τους ειδικούς λόγους τους οποίους προανέφερα, όντας ανεπαίσχυντα πλήρως  υποταγμένη ως Χώρα, στην ονειδιστική ουτοπία της ιδέας της Ευρωπαϊκής ολοκληρώσεως, την στιγμή κατά την οποία σήμερα η Ευρώπη έχει μετασχηματισθεί απεριφράστως σε μία α- κρατική οικονομική ελίτ, η οποία έχει απεμπολήσει κάθε προοπτική προόδου και εξέλιξης των Λαών.

Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι δια μείζονα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας, αρμόδιος είναι ο Λαός να αποφαίνεται δια δημοψηφίσματος και όχι δήθεν οι αντιπρόσωποί του,  οι οποίοι σε μία παρεφθαρμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δεν αντιπροσωπεύουν το λαό αλλά το κόμμα των.

Ακολούθως  η πλήρης απώλεια της εθνικής μας κυριαρχίας και η εν τοις πράγμασι αυτοκατάργηση του Ελληνικού Κράτους επήλθε δια της ψηφίσεως των επαχθών μνημονίων τα οποία περιλαμβάνουν τον επονείδιστο όρο συμφώνως με τον οποίο η Ελλάδα ρητώς και ανεπιφυλάκτως παραιτείται από όλες τις ενστάσεις της εθνικής κυριαρχίας και καθίσταται υποτελής στους δανειστές της και δη προς τους « εταιρικούς δανειστές», ήτοι τους δεδηλωμένους φίλους της « Ευρωπαϊκής Συμμαχίας».

Εις επίρρωσιν της εθνικής μας ανυποληψίας, πέραν της πλήρους οικονομικής εξαθλίωσης και οικονομικής υποταγής της Ελλάδας, επεβλήθη και ο ταπεινωτικός όρος δυνάμει του οποίου, οιαδήποτε διαφορά ανακύψει από της εκτέλεσης των δανειακών συμβάσεων, θα εφαρμόζεται το Αγγλικό Δίκαιο.

Τούτο συνιστά εκκωφαντικό κόλαφο, την στιγμή και την οποία τελούμε πρωτοφανώς εν καιρώ ειρήνης σε πλήρη αυτοκατάργηση της εθνικής μας κυριαρχίας, ως έθνος- κράτος, το οποίο εφαρμόζει νόμους του κράτους ανεπικύρωτους, κατά παράβαση του άρθρου 28 παρ. 2 και 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος. Εν άλλοις λόγοις, οι δανειακές συμβάσεις, οι οποίες παραβιάζουν απροκάλυπτα και ευθέως το Σύνταγμα, ενώ θα έπρεπε να αποτελούν ανυπόστατα νομικά κείμενα, στην πράξη  όμως αποτελούν τον ρυθμιστή της οικονομίας της Ελλάδας και της άσκησης εν γένει δημοσιονομικής πολιτικής.

Σε εκτέλεση λοιπόν των άνω παράνομων δανειακών συμβάσεων, επιβλήθηκαν, περικοπές μισθών, συντάξεων, σωρεία απολύσεων αλλά και πάσης φύσεως παραχωρήσεις δικαιωμάτων σε τρίτους, η δήμευση ανεξαιρέτως των εθνικών πόρων.

Το επισφράγισμα εις την ως άνω δίνη όπου καθάπερ καθίσταται είπερ ποτέ και άλλοτε ιδιαίτατο επείγον, είναι ότι η Ελλάς αφενός με τα μνημόνια εξ ετέρου με το αφήγημα της πανδημίας, απόλυται και πνέει τα λοίσθια ψυχορραγώντας, διότι ο σχεδιασμός της μεγάλης επανεκκίνησης ανάγεται ακριβώς εις αποδόμηση της εθνικής συνείδησης και την νόθευση των εθνών.

Τούτο ήδη τεκταίνεται ένεκεν και συνεπεία της επιδότησης, αμέριστης υποστήριξης και εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών εις βάρος των Ελλήνων, με αποτέλεσμα ο Έλληνας να καμφθεί και να καταρρακωθεί πανταχόθεν, ούτως ώστε να υφίσταται πρόσφορο πεδίο αυτοπαράδοσής του εις την πολεμική την οποία ασκείται, εν ταυτώ δε εποικίζεται απρόσκοπτα η χώρα από μετανάστες δια να αντικαταστήσουν τον Ελληνικό πληθυσμό.

Ως έπος ειπείν, η πόλις εάλω, υφίσταται πλήρης διαχωρισμός έθνους και κράτους και επισήμου Εκκλησίας, διότι ημείς οι απλοί ταπεινοί πολίτες, ευρισκόμεθα εις τους προμαχώνες της καθημερινότητας εντελώς ανυπεράσπιστοι με την αρωγή του Τριαδικού Θεού, αποκλειστικά εις το Ιδικό του Έλεος προσβλέποντες δια να επιβιώσουμε άνευ ετέρου τινός, περιφρουρώντας την ανθρώπινη και εθνική μας αξιοπρέπεια.e-genius.gr ...intelligent web software